Všeobecné obchodné podmienky internetovej stránky TestDrive.SK

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti spoločností FERMBIO 1, s.r.o. Skryjova 1606/8, 614 00 Brno IČO: 20 314 976, DIČ: 29314976, (ďalej len "Prenajímateľ") a zákazníkov, ktorí sa zaregistrujú a používajú portál testdrive.sk (ďalej len "Zákazníci") Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v nájomnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky a nájomná zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Tieto VOP sú platné od: 01.10.2018.

Článok I. Výklad pojmov

1.1. Jazda - Čas vyhradený pre zákazníka na prenájom vozidla, kedy zákazník môže viesť predmetné vozidlo. Súčasťou jazdy je aj administratívna časť a oboznámenie sa s riadením vozidla.
1.2. Termín - Zákazníkom vybraný termín jazdy. Termíny na výber poskytuje Prenajímateľ.
1.3. Uskutočnená jazda - Jazda, ktorá sa uskutočnila podľa objednávky.
1.4. Neuskutočnená jazda - Jazda, ktorá sa neuskutočnila v pridelenom termíne.
1.5. Zlyhaná jazda - Neodjazdená jazda, ktorá má pridelený dátum, ktorý uplynul bez uskutočnenia
jazdy.
1.7. Zmluva - Zmluva o nájme vozidla uzatvorená s Zákazníkom.
1.8. Zakaznícky účet - Bankový účet, z ktorého bola prevedená úhrada zálohovej faktúry.
1.9. Gopay - Spoločnosť GOPAY s.r.o. , Planá 67, 370 01 Planá, IČO: 26046768. GOPAY zabezpečuje okamžité platby kartou alebo prostredníctvom internet bankingu.

Článok II. Vznik a ukončenie nájmu vozidla

2.1. Zákazník dostane možnosť potvrdenia termínu až po zaplatení zálohovej faktúry.
2.2. Prenajímateľ bude ponúkať voľné termíny priebežne podľa aktuálneho dopytu, stavu cestnej infraštruktúry a poveternostných podmienok.
2.3. Konkrétny termín v konkrétnom meste si pre svoju jazdu vyberá zákazník z termínov, ktoré ponúkol Prenajímateľ na svojej WEB stránke.
2.4. Nie je možné urobiť jazdu hocikde. Vyhradzujeme si právo ponúkať termíny len v lokalitách s dostatočným dopytom, vhodnou cestnou infraštruktúrou a vhodnými poveternostnými podmienkami.
2.5. Ak sa Zákazník z akéhokoľvek dôvodu nedostaví na jazdu v dohodnutom termíne, Zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie peňazí, ani na pridelenie iného termínu, ani na akúkoľvek zľavu.
2.6. Pred jazdou Prenajímateľ vyžaduje podpísanie Zmluvy. Zmluvné podmienky tu uvedené nemusia byť úplné a zákazník s nimi bude oboznámený pri podpise Zmluvy pred jazdou.
2.7. Dohodnutý termín môže byť Prenajímateľom odrieknutý z nasledovných dôvodov:
2.7.1. počasie a poveternostné podmienky (napr. jazdy na snehu alebo v poľadovici nebudú),
2.7.2. technické problémy (napr. s vozidlom, blokovanie cesty vinou tretej osoby a.i.),
2.7.3. nízky dopyt vo vybranej lokalite a chýbajúca vhodná cestná infraštruktúra.
2.8. Ak zákazník nesúhlasí s odrieknutím svojho termínu z dôvodu nízkeho dopytu, jazda sa uskutoční za pôvodne dohodnutých podmienok, avšak zákazníkovi bude účtované pristavenie a odovzdanie vozidla. Cena pristavenia a odovzdania je uvedená v cenníku. Cena pristavenia a odovzdania musí byť na účet Prevádzkovateľa uhradená najneskôr 24 hodín pred termínom.
2.9. Zákazník má možnosť stornovať termín svojej jazdy len podľa nasledovných podmienok:
2.9.1. bezplatne, ak zákazník požiadal o storno viac ako 168 hodín (7 dní) pred termínom,
2.9.2. za poplatok, podľa aktuálneho cenníka, ak zákazník požiadal o storno viac ako 24 hodín pred termínom,
2.9.3. bez nároku na vrátenie peňazí, ak zákazník požiadal o storno menej ako 24 hodín pred termínom.
2.10. V prípade odrieknutia alebo stornovania termínu bude Zákazník informovaný bez zbytočného odkladu (emailom a ak zákazník vyplnil telefónne číslo, aj SMS správou). Zaplatená jazda bude opäť evidovaná ako jazda bez termínu a tým opäť vzniká nárok na:
2.10.1. výber iného termínu v súlade s bodom 5.3 týchto VOP,
2.10.2. vrátenie peňazí v súlade s bodom 4 týchto VOP.
2.11. Dohodnutý termín môže byť Prenajímateľom presunutý do náhradnej lokality (napr. obmedzenia prejazdnosti komunikácie ) za nasledovných podmienok:
5.11.1. Náhradná lokalita nesmie byť ďalej ako 15km od pôvodnej lokality.
5.11.2. Zákazník bude informovaný bez zbytočného odkladu emailom info@testdrive.sk . Ak zákazník pred jazdou vyplnil telefónne číslo, aj SMS správou. Ak sa zákazník nedostaví na jazdu do náhradnej lokality, postupuje sa ako pri Zlyhanej jazde.
2.12. Každá jazda má dátum platnosti. Tento dátum je stanovený na dobu:
5.12.1. 6 mesiacov po zaplatení, pre jazdy zakúpené do 31.1.2018 (vrátane - minimálne však do 30.6.2018).
5.12.2. 12 mesiacov po zaplatení, pre jazdy zakúpené po 1.2.2018 (vrátane).
2.13. Ak jazda nebola stornovaná a dosiahne alebo presiahne dátum platnosti, nie je možné pre jazdu iný prideliť termín ani požiadať o vrátenie peňazí.

Článok III. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Zákazník berie na vedomie, že vozidlo môže byť po dobu, po ktorú ho má v nájme používané iba nájomcom, ktorý sa identifikoval s platným VP ako zmluvnou stranou v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt s PSČ a rodné číslo.
3.2. Zákazník je povinný používať vozidlo obvyklým spôsobom a výhradne k účelu, pre ktorý je určené zmluvou o nájme a zaväzuje sa dodržiavať všetky súvisiace právne predpisy, najmä prísne dodržiavať pravidlá dopravných predpisov a bezpečnosti cestnej premávky.
3.3. Zákazník bez výhrad prijíma plnú zodpovednosť za vzniknuté škody, ktoré nepreplatí havarijné poistenie, a to vrátane ušlého zisku. Zákazník vyhlasuje, že prijíma plnú zodpovednosť za prípadné pokuty a to aj v rámci objektívnej zodpovednosti. Zákazník vyhlasuje, že prijíma zodpovednosť za neprimerané znečistenie, poškodenie alebo nadmerné opotrebovanie vozidla a to vrátane ušlého zisku.
3.4. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady na pohonné hmoty podľa platného cenníka.
3.5. Zákazník je oprávnený používať vozidlo iba po trase dohodnutej s prenajímateľom. Zákazník berie na vedomie, že vozidlo je monitorované systémom GPS a po celú dobu nájmu je kontrolovaná jeho trasa. Zákazník berie na vedomie, že pri odchýlení sa od dohodnutej trasy môže byť činnosť vozidla obmedzená prostredníctvom systému GPS. Zákazník berie na vedomie a bez výhrad súhlasí, že počas doby nájmu bude prítomná oprávnená osoba (inštruktor). Táto osoba bude sedieť na sedadle spolujazdca vpredu.
3.6. Zákazník nesmie jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a fajčiť vo vozidle,
v prípade zistenia resp. dôvodného podozrenia z porušenia zákazu dôjde k okamžitému ukončeniu
jazdy, jazda je následne prenajímateľom posudzovaná ako Zlyhaná jazda.
3.7. Prenajímateľ prehlasuje, že vozidlo je v technickom stave spôsobilom cestnej premávky, vozidlo má zákonné poistenie a je havarijne poistené s 10% spoluúčasťou vodiča.
3.8. Poistenie sa nevzťahuje na veci ponechané alebo zabudnuté zákazníkom počas nájmu. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník nemá nárok na náhradu škody z uvedeného dôvodu po tom, čo došlo k odovzdaniu vozidla po skončení nájmu.
3.9. V prípade, že bude musieť byť vozidlo odtiahnuté v súvislosti so škodovou udalosťou a toto odtiahnutie nebude kryté poistením, je zákazník povinný uhradiť všetky tieto náklady ako aj všetky súvisiace náklady spojené s vzniknutou škodovou udalosťou.
3.10.V prípade poškodenia vozidla nemá zákazník zo strany prenajímateľa nárok na zaistenie náhradného vozidla, vrátenia nájomného a to ani jeho pomernej časti.
3.11.V prípade, že zákazník opakovane neuposlúchne pokyny zo strany inštruktora, má inštruktor právo jazdu ukončiť, čím dôjde k odstúpeniu od zmluvy o nájme zo strany prenajímateľa bez nároku na vrátenie nájomného a to ani jeho pomernej časti.

Článok IV. Platobné a fakturačné podmienky:

4.1. Cena za jazdu je zverejnená na hlavnej stránke.
4.2. Ak je cena stanovená na nejaké obdobie, toto obdobie je napísané pri cene na hlavnej stránke.
4.3. Prípadná zmena ceny neovplyvňuje už vystavené faktúry.
4.4. Platba za jazdu musí byť uhradená dopredu. Platí sa na základe zálohovej faktúry.
4.5. Zálohová faktúra má splatnosť 14 dní odo dňa vytvorenia danej faktúry.
4.6. Zálohová faktúra môže byť 3 dni po dátume splatnosti automaticky zrušená.
4.7. Zrušenú faktúru nie je možné uhradiť. V prípade, že by bola používateľom uhradená, budú peňažné
prostriedky vrátené v súlade s bodom 4 týchto VOP.
4.8. V prípade, ak bolo za faktúru zaplatené viac, ako suma na faktúre, budú nadbytočné
prostriedky vrátené na odchádzajúci účet.
4.9. V prípade, ak bolo za faktúru zaplatené menej, ako suma na faktúre, bude celá platba vrátená
na zákaznícky účet a faktúra ostane nezaplatená.
4.10 Vrátenie peňazí :
4.11. Za zaplatenú jazdu je možné požiadať o vrátenie peňazí (refundáciu). Podmienky vrátenia peňazí sú:
4.11.1. jazda bola zaplatená,
4.11.2. jazda nemá pridelený termín,
4.11.3. nejedná sa o odjazdenú jazdu,
4.11.4. nejedná sa o zlyhanú jazdu,
4.12. Pri požiadaní o refundáciu v súlade s predchádzajúcim bodom sa vracia:
4.12.1. ak bola jazda zakúpená nie viac ako 6 mesiacov dozadu: 100% platby,
4.12.2. ak bola jazda zakúpená nie viac ako 12 mesiacov dozadu: 75% platby,
4.12.3. ak bola jazda zakúpená viac ako 12 mesiacov dozadu: 50% platby,
4.12.4. ak bola jazda zakúpená na konkrétny termín a jazda v tomto termíne bola
Pri prenajímateľom odrieknutej jazdy má zákazník nárok na vrátenie peňazí vo výške 100%.
4.13. Ak sa klient rozhodne pred jazdou nepodpísať zmluvu o prenájme dopravného
prostriedku, prípadne nie je pred podpisom schopný z vlastnej viny splniť všetky z nej
vyplývajúce povinnosti stráca nárok na refundácia jazdy.
4.14. Platba môže byť vrátená len na zákaznícky účet, nie ju možné vrátil hotovostne.

Článok V. Platnosť poskytovaných služieb a konta

1. 10.1. Zákazník si vytvorí konto u Prenajímateľa na základe týchto VOP keď prostredníctvom registračného formuláru poskytne Prenajímateľovi požadované údaje a tým vyjadrí súhlas so znením týchto VOP.
2. 10.2. Služby a konto sú poskytované na dobu neurčitú.
3. 10.3. Využívanie služieb a prístup do konta je možné ukončiť:
1. 10.3.1. dohodou,
2. 10.3.2. vypovedaním aj bez uvedenia dôvodu,
3. 10.3.3. odstúpením zo strany Prenajímateľa.
4. 10.4. Ak sa v zákazníkovom konte bude v dobe ukončenia poskytovania služieb nachádzať neodjazdená jazda, bude táto jazda refundovaná v súlade s poslednými zákazníkom odsúhlasenými VOP.
Článok VI. Záverečné ustanovenia
1. 11.1. Zákazník súhlasí s prijímaním sporadických informačných emailov. Tieto sa budú primárne týkať jeho jazdy.
2. 11.3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
3. 11.4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP. O prípadnej zmene budú zákazníci informovaní prostredníctvom svojho konta na portáli www. testdrive.sk.
4. 11.5. Porušenie akejkoľvek povinnosti zo strany Zákazníka je považované za podstatné porušenie zmluvy ( VOP ) . Prenajímateľ má právo s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušení povinností zo strany Zákazníka vzniká prenajímateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške dohodnutého nájomného. Nárok na náhradu škody týmto nie je obmedzený.
5. 11.6. Používaním portálu Zákazník bez výhrad prijíma tieto VOP. Používanie portálu je dobrovoľné. Ak Zákazník nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršej úpravy je povinný okamžite ukončiť používanie portálu.

Článok VII. Ochrana osobných údajov

1. 9.1. Zákazníkom sa môže stať len osoba staršia ako 15 rokov.
2. 9.2. Zákazník poskytuje Prenajímateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, email a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú spracované na nasledovné účely:
1. 9.2.1. Meno a email sú povinné a slúžia na vytvorenie a identifikáciu konta. K týmto údajom môže zákazník pridať aj svoje telefónne číslo. Tieto údaje sú uchovávané až kým zákazník nepožiada o vymazanie konta.
2. 9.2.2. Cookies slúži na technické zabezpečenie prihlásenia a správneho fungovania webu. Cookies sú v našej databáze uchovávané 30 dní.
3. 9.2.3. Zákazník môže kedykoľvek dať alebo odvolať svoj súhlas s použitím údajov meno a email na zasielanie newslettra, magazínu alebo informácií o nových termínoch jázd. Nastavenie súhlasov prebieha cez menu nastavenie – info@testdrive.sk.
4. 9.2.4. Ak zákazník pred jazdou poskytne meno, priezvisko a telefón, tieto údaje poslúžia na vyhotovenie Zmluvy. Po skončení jazdy sú zo systému vymazané a ostávajú len na vytlačenej zmluve.
5. 9.2.5. Na analýzu návštevnosti používame Google Analytics. Tento nástroj používa cookies a IP adresu. Google analytics uchováva údaje 5 rokov.
3. 9.2. Ak Zákazník poskytne Prenajímateľovi osobné údaje tretích osôb, vyhlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi od týchto dotknutých osôb.
4. 9.3. Prenajímateľ osobné údaje uchováva len do momentu, kým sa jazda stane odjazdenou alebo expirovanou.
5. 9.4. Ak sa zákazník rozhodne zaplatiť cez GOPAY, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo v spoločnosti GOPAY na marketingové účely, a to až do odvolania tohto súhlasu.